Aarhus Universitets segl

Forskning og udvikling

Biogasanlægget behandler gylle og andre restprodukter fra forskningscentret i Foulum. Et andet vigtigt formål med biogasanlægget er at give forskerne mulighed for at studere biogasprocesserne.

Forskerne har med anlægget en unik mulighed for at studere processen i fuldskala, når der f.eks. ændres på sammensætningen af biomasse, opholdstid, temperaturer eller andet.

Ikke kun forskere ved Aarhus Universitet kan benytte biogasanlægget. Andre forskere fra ind- og udland arbejder i perioder på anlægget. Også virksomheder er meget velkomne.


Forsøgsfaciliteter

Udover hovedanlægget med reaktoren på 1200 kubikmeter er anlægget forsynet med

 • laboratorier til måling af bl.a. gaskvalitet og flygtige fede syrer
 • to reaktorer på 30 kubikmeter og to reaktorer på 10 kubikmeter med fire fortanke og to faststofindfødere
 • instrumenter til måling, styring og overvågning af processen
 • forsøgshal, kontorer mm.
 • og ikke mindst mulighed for bistand og teknikere med meget stor kompetence inden for området

Igangværende forskning og udvikling

Biomasse

 • valg og sammensætning af forskellige organiske materialer på baggrund af økonomi, bæredygtighed og den praktiske anvendelighed i biogasprocessen
 • anvendelse af enzymbehandlet husholdningsaffald
 • betydning af øvrige tilsætningsstoffer ud over biomassen
 • forskellige biomassers afledte betydning for miljøet, eksempelvis gennem mindre udledning af kvælstof til vandområder
 • forbehandling af biomasse
 • anvendelse af biomasse fra vedvarende naturarealer
 • optimale dyrkningsmetoder, høsttidspunkt mm. for afgrøder

Bioenergi

 • produktion af biogas til brændselsceller
 • forbedringer af den fysiske proces i biogasanlægget for at øge produktiviteten

Miljø

 • den mere præcise effekt på udledningen af drivhusgasser
 • økologisk jordbrugs muligheder for at bidrage til biogasproduktionen
 • optimering af driften af anlægget, herunder måling af miljøpåvirkning

Beslægtede projekter inden for miljøteknologien er bl.a. kildeseparering i selve stalden, behandling af produkter fra biogasprocessen, lagring og udbringning af husdyrgødning og reduktion af lugt. Flere af de igangværende projekter involverer forskningsinstitutioner i udlandet.