Aarhus Universitets segl

Biofilter til lugtrensning


Fuldskala biofilter til forskning i lugtfjernelse

Biogent, fossilfrit biogas og naturgas produceres i dag verden over ud fra organiske restprodukter via en ilt-fri proces i biogasanlæg. Selvom den iltfrie (anaerobe) fermenteringsproces udgør en vigtig kilde til produktion af fossil-frit naturgas, som kan erstatte naturgas fra fossile kilder, så er produktionen af biogas også forbundet med produktion af flere lugtende stoffer.

Lugt forbundet med biogasproduktion er i dag en af de væsentligste udfordringer for opstilling af nye anlæg (NIMBY: not-in-my-backyard) og udfordrer konstruktion og daglig drift af anlæggene - især når disse er placeret tæt på anden bebyggelse.

Disse udfordringer skal håndteres, og derfor har Institut for Bio- og Kemiteknologi opbygget et fuldskala biofilteranlæg til test og udvikling af miljøteknologier til luft- og lugtrensning. Filteret styres og kontrolleres dagligt af personalet på vores biogasanlæg og renser hver time 3000-4000 m3 luft fra diverse tanke på biogasanlægget.

Filteret blev startet op i november 2020 og er designet til test af lugtfjernelsesteknologier gennem følgende designparametre:

  • Fire separate filtersektioner
  • Individuel luftregulering
  • Fleksibel styring af overrisling
  • Indbyggede sensorer til måling af kemiske og fysiske parametre
  • Mulighed for tilkobling af eksternt måleudstyr (f.eks. PTR-MS)
  • Mulighed for tilkobling af eksternt udstyr til lugtreduktion

fuldskala-filteret åbner muligheden for at forskere og industrielle partnere sammen kan teste og videreudvikle teknologier til reduktion af lugtgener under realistiske forhold.

Adresse


Aarhus Universitet
Burrehøjvej 43, Foulum,
8830 Tjele