Aarhus Universitets segl

Staldklimalaboratorium

Staldklimalaboratoriet ved AU Foulum blev taget i brug i 2011 og benyttes til forskning i staldindretning med hovedvægt på styring af emissioner ved hjælp af ventilationen. Det samlede staldmiljø kan undersøges både med hensyn til funktion af indretning, driftsledelse, foder, ammoniakfordampning og støv - alt hvad der har indflydelse på miljøet. Også staldens påvirkning af det ydre miljø kan undersøges.

Laboratoriet er opbygget med fire meget fleksible staldsektioner, der som standard er indrettet til slagtesvin, men som kan ændres til andre dyrearter f.eks. kvæg eller fjerkræ. Staldsektionerne er indrettet med to stier med plads til 16 slagtesvin i hver sti og for at give mulighed for sammenligning er sektionerne parvis identiske.

I kælderen under sektionerne er der placeret gyllekummer med vejeceller. Ligesom gulvet i stien og ventilationen kan gyllekummerne ændres efter behov. Stierne kan derfor indrettes efter de principper, som bruges andre steder i verden, hvor f.eks. gyllekummerne ofte er dybere end her i landet.

Al luft ind og ud af staldsektionerne kan måles og analyseres for ammoniak, metan, lattergas og CO2. Øvrige analyser, eksempelvis for lugt, kan foretages med online massespektrometer (PTR-MS) eller med opsamling og efterfølgende analyser på diverse gaskromatografer. Der er plads til forsøgsopstillinger af f.eks. luftrensningsanlæg.

Det tidligere Instituttet for Biosystemteknologi har igennem mange år arbejdet med mikroklima i stalde både med henblik på dyrs og staldpersonales helbred og på påvirkning af miljøet uden for stalden. Derfor er der i instituttet en omfattende erfaring i gennemførelse af forsøg og opsamling, analyse og modellering af data.